پروژه ها و محصولات مرتبط با سیستم عامل

کلیه پروژه های مبتنی بر انواع سیستم عامل ها اعم از خود سیستم عامل و یا برنامه های کاربردی آن در این بخش قرار می گیرند. در کل سیستم عامل مهمترين برنامه ای است که بر روی يک سیستم اجراء می گردد و امکانات لازم به منظور اجرای هر نوع برنامه ديگر را فراهم می آورد

در این گروه هیچ محصولی قابل روئیت نیست